Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania služieb
udelený podľa zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).
Týmto, ako záujemca o využívanie služieb, udeľujem spoločnosti Bettys Factory,s.r.o.,

Wolkrova 9 
Bratislava 851 01 
IČO: 
47 203 102 

, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 91168/B (ďalej len „Spoločnosť“) svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.
Beriem na vedomie a súhlasím, že Osobné údaje budú Spoločnosťou spracovávané za účelom spracovania objednávky na dodanie jedla a nápojov a s tým súvisiaci catering, a ďalej pre registračné, fakturačné a štatistické účely, pričom beriem na vedomie, že spracovanie Osobných údajov za týmto účelom je pre poskytovanie zhora uvedených služieb nevyhnutné (ďalej len „Spracovanie za účelom poskytovania služieb“).
Beriem na vedomie a súhlasím, že Spoločnosť môže mnou poskyntuté Osobné údaje poskytnúť k spracovaniu za účelom poskytovania služieb svojím dcérskym spoločnostiam a zmluvným subdodávateľom a sprostredkovateľom.
Ďalej týmto vyhlasujem, že som si vedomý/a svojho práva na informácie o spracúvaní mojich osobných údajov (najmä informácie o kategórii spracúvaných osobných údajov, účele, spôsobe a dobe spracovania a prípadných príjemcoch osobných údajov), práva požadovať od Spoločnosti prístup k mojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (najmä nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov), práva kedykoľvek písomne tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov odvolať, a to zaslaním e-mailu na adresu:inf alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla Spoločnosti bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť ich spracovania predchádzajúca takémuto spracovaniu. Ďalej som si vedomý/á toho, že mám právo na vysvetlenie Spoločnosti týkajúce sa spracovania mojich osobných údajov, ak zistím alebo sa domnievam, že Spoločnosť vykonáva spracovanie mojich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi (najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania) a právo požadovať, aby Spoločnosť odstránila takto vzniknutý stav a zaistila nápravu (predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté moje právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Som uzrozumený/a s tým, že odo dňa 25.05.2018 mám ďalej aj právo na prenositeľnosť mojich osobných údajov k novému prevádzkovateľovi osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, poskytol/a som ich úplne slobodne, vedome, dobrovoľne.
Tento súhlas udeľujem na dobu 3 rokov. Akékoľvek ďalšie prípadné spracovanie po vypršaní platnosti udeleného súhlasu bude vykonávané iba na účely plnenia právnych povinností Spoločnosti vyžadovaných platnou a účinnou právnou úpravou alebo ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, a to vždy v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie týchto účelov.